top of page

Aanstootgevende handelingen (artikel 239)

Wat staat er in het wetboek?

“Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:


op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;

op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;

op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.” (Artikel 239 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

bottom of page